Παρακάτω θα βρείτε τους όρους εγγύησης που εφαρμόζει η BESTWAY EUROPE S.p.A. με έδρα στη διεύθυνση Via della Resistenza n. 5, San Giuliano Milanese (20098), Μιλάνο, Ιταλία (εφεξής «BESTWAY»), σε προϊόντα που πωλούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με το εμπορικό σήμα BESTWAY.

1. Νομική εγγύηση

1.1 Η νομική εγγύηση παρέχεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες 1999/44/ΕΕ και 2019/771/ΕΕ, οι οποίες στοχεύουν στην προστασία του Καταναλωτή, όπως ορίζεται παρακάτω, σε περίπτωση που τα αγορασμένα αγαθά («Προϊόντα») έχουν ελαττώματα ως προς τη συμμόρφωση.

Ανάλογα με τον χρόνο αγοράς, ισχύουν οι ακόλουθοι κανονισμοί:

 • · Η ευρωπαϊκή οδηγία 1999/44/ΕΕ, για όλα τα αγαθά που αγοράστηκαν στις ή πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
 • · Η ευρωπαϊκή οδηγία 2019/771/ΕΕ, για όλα τα αγαθά που αγοράστηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.

1.2 Σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ευρωπαϊκές οδηγίες, Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που αγοράζει ένα Προϊόν για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την επιχειρηματική, την εμπορική, τη βιοτεχνική ή την επαγγελματική του δραστηριότητα (ο «Καταναλωτής»).

1.3 Η νομική εγγύηση διαρκεί 24 μήνες από την παράδοση των αγαθών στον Καταναλωτή, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.4 Εάν ο Καταναλωτής πιστεύει ότι έχει αγοράσει ένα Προϊόν με ελάττωμα συμμόρφωσης, ο Καταναλωτής πρέπει να επικοινωνήσει με τον πωλητή του για να κάνει χρήση της σχετικής εγγύησης.

1.5 Η BESTWAY παρέχει την εγγύηση, για οποιοδήποτε πιθανό ελάττωμα συμμόρφωσης των Προϊόντων, σε οποιονδήποτε Καταναλωτή αγόρασε τα Προϊόντα απευθείας από την ίδια την BESTWAY.

2. BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή

2.1 Με την επιφύλαξη των εγγυήσεων και των προνομίων που προβλέπονται από τη νομοθεσία και με την επιφύλαξη της δυνατότητας του καταναλωτή να ενεργοποιήσει την προαναφερθείσα νομική εγγύηση, η BESTWAY προσφέρει μια πρόσθετη εγγύηση («BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή») για πιθανά ελαττώματα συμμόρφωσης σε περιορισμένη γκάμα Προϊόντων.

2.2 Η BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή ισχύει μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται από κάποιον Καταναλωτή, δηλαδή για οποιοδήποτε στοιχείο αγοράζεται από ένα άτομο που ενεργεί για σκοπούς που δεν σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική του δραστηριότητα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο Καταναλωτής συνδέεται με εταιρεία που χρησιμοποιεί τα Προϊόντα μας για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, το Προϊόν δεν θα καλύπτεται από την BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή.

2.3 Η Εγγύηση κατασκευαστή μπορεί να ενεργοποιηθεί από τον Καταναλωτή του Προϊόντος ή από τον Πωλητή λιανικής, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

(α) Κατάλογος κατηγοριών ειδών που καλύπτονται από την BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή:

 • · Σετ Lay-Z-SpaTM
 • · Σετ Lay-Z-SpaTM με Wi-Fi
 • · Σταθμός ψυχαγωγίας Lay-Z-SpaTM
 • · Fast SetTM (από 183 x 51 εκατοστά και άνω)
 • · Steel ProTM
 • · Steel Pro MaxTM
 • · Power SteelTM
 • · HydriumTM
 • · Αντλία φίλτρου FlowclearTM
 • · Αντλία φίλτρου FlowclearTM Skimatic
 • · Φίλτρο άμμου FlowclearTM
 • · Θερμαντήρας πισίνας FlowclearTM
 • · Χλωριωτής FlowclearTM
 • · FlowclearTM Swimfinity
 • · Ρομπότ καθαρισμού AquaTronix, AquaGlide, AquaRover
 • · Σκάλα, μόνο εάν περιλαμβάνεται στο σετ πισίνας
 • · Καλύμματα και υφάσματα εδάφους, μόνο εάν περιλαμβάνονται στο σετ πισίνας
 • · Κιτ συντήρησης, μόνο εάν περιλαμβάνονται στο σετ πισίνας
 • · Σανίδα σερφ
 • · Hydro ForceTM SUP
 • · Σκάφος Hydro ForceTM
 • · Υδάτινο πάρκο – Constant Air

(β) Διάρκεια BESTWAY Εγγύησης κατασκευαστή

Η Εγγύηση κατασκευαστή για όλα τα Προϊόντα BESTWAY που αναφέρονται παραπάνω στην παράγραφο 2.3 (α) διαρκεί 24 μήνες –εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία του εκάστοτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης– αρχής γενομένης από την ημερομηνία που αναφέρεται στην απόδειξη εισιτηρίου ή στο φορολογικό παραστατικό που εκδόθηκε κατά την αγορά.

Για να αποφευχθεί η στέρηση των δικαιωμάτων που παρέχονται από την BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή, η εικαζόμενη έλλειψη συμμόρφωσης του Προϊόντος BESTWAY πρέπει να αναφέρεται στην BESTWAY εντός 2 μηνών από την εμφάνισή της, όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο 2.3 (γ).

(γ) Ενεργοποίηση και υπηρεσίες BESTWAY Εγγύησης κατασκευαστή

Προκειμένου να αναφέρει ένα εικαζόμενο ελάττωμα συμμόρφωσης του Προϊόντος και να ενεργοποιήσει την BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή, ο Καταναλωτής ή ο Πωλητής λιανικής πρέπει να επικοινωνήσει με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών που βρίσκεται στη χώρα διαμονής του/της, που παρέχεται από την BESTWAY.

Η αξίωση μπορεί να υποβληθεί:

Η επικοινωνία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • · στοιχεία επικοινωνίας καταναλωτή.
 • · ημερομηνία αγοράς και αντίγραφο της απόδειξης εισιτηρίου ή του φορολογικού παραστατικού.
 • · αριθμό στοιχείου.
 • · σειριακό αριθμό;
 • · περιγραφή ή/και εικόνες ή/και βίντεο του ελαττώματος.
 • · εικόνες ή/και βίντεο της εγκατάστασης του προϊόντος.
 • · Οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση μπορεί να χρειαστεί η BESTWAY για να διερευνήσει την αξίωση.

Μετά την ενεργοποίηση της BESTWAY Εγγύησης κατασκευαστή, ο Καταναλωτής υποχρεούται να παράσχει στην BESTWAY όλες τις παραπάνω πληροφορίες, οι οποίες είναι κρίσιμες για να διασφαλιστεί ότι η Bestway είναι σε θέση να αναλύσει την αναφορά και να διορθώσει το πρόβλημα εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

Εάν μία ή περισσότερες από τις παραπάνω απαιτήσεις δεν πληρούνται, η BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή δεν θα ισχύει. Ωστόσο, ο Καταναλωτής ενημερώνεται ότι μπορεί πάντα να επικαλείται τη νόμιμη εγγύηση που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος εγγράφου.

Σε περίπτωση που η BESTWAY διαπιστώσει ελάττωμα συμμόρφωσης του Προϊόντος, η BESTWAY θα αντικαταστήσει μόνο τα ελαττωματικά μέρη που προκύπτουν και όχι ολόκληρο το σετ. Μια τέτοια περίπτωση δεν συνεπάγεται την έναρξη νέας περιόδου Εγγύησης κατασκευαστή, είτε για το ανταλλακτικό είτε για ολόκληρο το σετ. Συνεπώς, η BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή δεν θα διακοπεί ούτε θα ανασταλεί με κανέναν τρόπο από την αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων και θα διατηρήσει τη φυσική ημερομηνία λήξης της.

Η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον Καταναλωτή.

Η αντικατάσταση δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον Πωλητή λιανικής από τον οποίο ο Καταναλωτής αγόρασε το Προϊόν, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την Εμπορική πολιτική, την οποία πρέπει να έχει διαβάσει ο Πωλητής πριν ενεργοποιήσει την BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή. Η ενεργοποίηση της εγγύησης από τον Πωλητή λιανικής συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων της Εμπορικής πολιτικής BESTWAY σύμφωνα με την τελευταία της έκδοση.

(δ) Όρια στην εφαρμογή της BESTWAY Εγγύησης κατασκευαστή

Η BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή αφορά αποκλειστικά τα ελαττώματα συμμόρφωσης των Προϊόντων BESTWAY. Από την άλλη πλευρά, δεν καλύπτει, από καμία άποψη, προβλήματα που οφείλονται σε διαφορετικές αιτίες, όπως, ενδεικτικά και χωρίς να περιορίζονται σε αυτά, προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν από λανθασμένη εγκατάσταση, εσφαλμένη χρήση, κακή ή ανεπαρκή συντήρηση, κακή διαχείριση, κακή χρήση χημικών, λανθασμένη παροχή ρεύματος, παραμέληση ή ακατάλληλη χρήση, χειρισμό ή/και τροποποίηση του Προϊόντος BESTWAY αντίστοιχα, χρήση ακατάλληλων ή/και μη γνήσιων εξαρτημάτων ή/και ανταλλακτικών, φθορά ορατή από το εξωτερικό και μη αμφισβητούμενη κατά την παράδοση, ζημιές που προκύπτουν από κλιματικά φαινόμενα, οποιοδήποτε ελάττωμα που δεν μπορεί να αποδοθεί σε πρόβλημα παραγωγής, αναφορά μερών που λείπουν πέραν της περιόδου των δύο μηνών από την ημερομηνία αγοράς.

Τα Προϊόντα Bestway δεν καλύπτονται από την BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή εάν αγοράζονται μεταχειρισμένα ή/και ανακατασκευασμένα. Επιπλέον, οι εγγυήσεις δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους.

Η BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή δεν καλύπτει προϊόντα που έχουν ανοιχτεί ή/και χρησιμοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση της BESTWAY (για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, το άνοιγμα μιας αντλίας).

Η BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή δεν καλύπτει οποιαδήποτε οικονομική απώλεια λόγω του κόστους του νερού και των χημικών.

Η BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή δεν ισχύει για οποιαδήποτε περιουσιακή ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη εγκατάσταση ή/και συναρμολόγηση του Προϊόντος, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Για παράδειγμα, ζημιά που προκαλείται από πλημμύρα λόγω εγκατάστασης του Προϊόντος σε επιφάνεια που δεν είναι επίπεδη ή/και είναι ακατάλληλη.

Δεν είναι δυνατή η αξίωση επιστροφής χρημάτων για παρεμβάσεις ή/και αντικαταστάσεις ή για το προϊόν που χειρίζεται ο καταναλωτής ή ο μεταπωλητής εκτός του τρόπου και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ίδια την BESTWAY Εγγύηση.

Λόγω διαφορετικών προτύπων ασφαλείας ή/και κανονιστικών προτύπων, τα οποία ενδέχεται να αλλάζουν από χώρα σε χώρα, η BESTWAY προειδοποιεί τον Καταναλωτή ότι η εγκατάσταση ή/και η χρήση των Προϊόντων BESTWAY σε χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία αγοράστηκαν τα Προϊόντα μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε άτομα ή/και σε ιδιοκτησία ή/και στο ίδιο το Προϊόν (ή σε μεμονωμένα μέρη του). Η μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παρόν ενδέχεται να ακυρώσει την BESTWAY Εγγύηση κατασκευαστή.

(στ) Ημερομηνία έναρξης ισχύος

Η BESTWAY Εγγύηση ισχύει σε σχέση με όλες τις ειδοποιήσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 2.3 (γ) σε σχέση με Προϊόντα BESTWAY που εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή οδηγία που προβλέπεται στη ρήτρα 1.1. του παρόντος εγγράφου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1η Μαΐου 2022.